Český jazyk je krásný, ale složitý!

V České republice je zavedena povinná školní docházka. Upřímně neznám vyspělou zemi, kde takové pravidlo není. Bezplatné povinné základní vzdělání je jedním z lidských práv podle Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948. V České republice momentálně platí devítiletá docházka. To je tedy dostatek času na to, naučit se dobře českému jazyku. Jak ale taková výuka probíhá ve školách? A co všechno se školáci musí naučit a v jakém pořadí? Pojďme se podívat na výuku českého jazyka na prvním stupni základní školy.
 veselý školáci

1.    Stupeň

 
KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA
 
•    plynulé čtení a porozumění textu přiměřené náročnosti a rozsahu
•    porozumění písemnému a mluvenému textu adekvátní náročnosti
•    respekt k základním komunikačním pravidlům rozhovoru
•    pečlivá výslovnost
•    opravení nesprávné a nedbalé výslovnosti
•    správné dýchání při mluvení a volba vhodného tempa
•    vhodné verbální a nonverbální prostředky komunikace
•    vytvoření krátkého mluveného projevu dle vlastních prožitků
•    základní ovládání pomůcek pro psaní
•    psaní správných tvarů písmen a číslic
•    spojování slabik
•    správné věcné i formální zapsání jednoduchých sdělení
•    zvládnutí seřazení obrázků dle děje a vyprávění příběhu
•    schopnost zaznamenat správné a podstatné informace z textu
•    posouzení úplnost či neúplnost textu
•    reprodukce sdělení a zapamatování si podstatných fakt z textu
•    vedení dialogu, zanechání vzkazu na záznamníku, zvládnutí telefonického rozhovoru
•    rozpoznání manipulace v reklamě
•    volba správné intonace, pauzy a tempa při řeči či čtení
•    schopnost sestavit osnovu a k ní vyprávění příběhu
areál školy
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA
 
•    členění slov na hlásky a samohlásky
•    porovnávání významy slov
•    vyhledávání slov opačných a příbuzných
•    rozlišení slovních druhů v základním tvaru
•    užívání správných gramatických tvarů podstatných a přídavných jmen a sloves
•    spojení vět do jednodušších souvětí s vhodnými spojkami
•    odůvodnění a psaní správného i/y po souhláskách, po obojetných samohláskách, ve vyjmenovaných slovech
•    psaní dě, ně, tě, ú/ů, bě, pě,vě, mě
•    psaní velkých písmen na začátku věty, u jmen osob, zvířat a místních pojmenování
•    rozlišení kořene, přípony, předpony a koncovky ve slovech
•    určování slovních druhů
•    rozlišování slov spisovných a nespisovných tvarů
•    vyhledávání základní stavební dvojice
•    rozpoznání věty jednoduché a souvětí
•    použití vhodných spojovacích výrazů
•    čtení a přednášení zpaměti literárního textu
•    vyjadřování pocitů z přečteného textu a zaznamená je
•    rozlišení prózy ve verších
•    rozeznání pohádky od vyprávění
•    tvoření vlastních literárních text na zadané téma
•    rozlišení různých druhů uměleckých a neuměleckých textů
knihy na prodej
Závěrem lze říci, že první stupeň musí být pro školáky velmi náročný z hlediska práce s textem a vlastním jazykem.